Gedragscode

(Seksueel) misbruik voorkomen door omgangsregels en gedragsregels

Het voorkomen van (seksueel) misbruik binnen onze zwemvereniging heeft naast dat plezier voorop staat de hoogste prioriteit. We kennen allemaal de nieuwsberichten over ontucht, ongewenste handelingen en het daadwerkelijke misbruik van minderjarige binnen sportverenigingen. Zwemvereniging De Duck heeft daarom gedragsregels en omgangsregels opgesteld. Hieronder volgt de definitie die wij en het wetboek van strafrecht hanteren voor seksueel misbruik.

In het Wetboek van Strafrecht, boek II, titel XIV ‘misdrijven tegen de zeden’ stellen diverse wetsartikelen bepaalde seksuele gedragingen strafbaar. Deze zijn ook binnen [naam vereniging/ organisatie invullen] allen van kracht. Eén wetsartikel 249 willen we hier vooral noemen:

“Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vierde categorie”.

Naast het hierboven genoemde artikel hanteren wij als vereniging de volgende aanvulling:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding–jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen van een soortgelijke aard als die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

Het gedrag waar deze alinea in zijn totaliteit naar verwijst staat beschreven in de gedragscode en omgangsregels van Zv de Duck. Maar de focus hiervan ligt op:

 

  • alle seksuele contacten met kinderen tot 18 jaar;
  • een seksueel/erotisch geladen sfeer scheppen (ook via afbeeldingen, post, telefoon, sms, e-mail, internet);
  • intieme relaties tussen jeugdleden en begeleiders;
  • ongewenste aanrakingen.

 

Een (jeugd)lid is aan de zorg en waakzaamheid van onze vereniging toevertrouwd. Dit artikel is dus onverminderd van kracht op al diegenen die jeugdleden begeleiden.